Probiotics là gì?

 22/10/2020  Đăng bởi: Nguyễn Thị Muôn

Nguyên gốc của từ Probiotics xuất phát từ chữ ‘Pro’ trong tiếng Latin có nghĩa là ‘Có lợi’ và ‘Bios’ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘Đang sống’. Hai cụm từ này kết hợp với nhau mang hàm ý chỉ các vi sinh vật đang sống có lợi trong cơ thể con người chúng ta. Đúng như ý nghĩa tên gọi, ‘Probiotics’ được dùng để gọi chung cho nhóm các vi sinh vật sống có tác dụng tốt đối với sức khỏe khi được hấp thụ vào trong cơ thể. Vi sinh vật phải đáp ứng được tất cả 5 điều kiện dưới đây mới được công nhận là Probiotics.